Veiligheidsbeleid

EMS Beauty besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens van websitegebruikers. Door middel van dit privacybeleid (of gegevensbeschermingsbeleid) informeert EMS Beauty de GEBRUIKERS van de website: https://ems-beauty.nl over het gebruik van persoonlijke gegevens die op de site zijn ingevoerd om vrij en vrijwillig te beslissen of ze dit willen de gevraagde informatie verstrekken.


EMS Beauty behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, wettelijke criteria, branchepraktijken of de belangen van de organisatie. Eventuele wijzigingen worden ruim van tevoren gecommuniceerd om voldoende tijd te hebben om volledig vertrouwd te raken met de inhoud.


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


EMS BEAUTY, S.L.U. is een gegevensverwerker wiens goede bescherming wordt gecontroleerd door onze functionaris voor gegevensbescherming, met wie u contact kunt opnemen door een e-mail te sturen naar:
2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?


Het belangrijkste doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, is het faciliteren en verbeteren van de diensten die wij via deze website aanbieden.


Op dezelfde manier verwerken wij uw gegevens om verzoeken om informatie, vragen, klachten te beheren en te beantwoorden en om meningen van gebruikers over de door EMS BEAUTY aangeboden producten te verkrijgen. Voer administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer van klanten uit, voer marktonderzoek uit om de kwaliteit van onze producten en diensten te meten en stuur interessante informatie over nieuwe promoties of producten.


EMS BEAUTY streeft ernaar om haar gebruikers zoveel mogelijk te ontzorgen, daarom kan de organisatie bij het aanmaken van een account contact met u opnemen om u te helpen bij het aankoopproces, in geval van overtredingen (bijvoorbeeld een verlaten winkelwagentje) worden gevonden. Hierdoor kunt u speciale inkoopvoorwaarden aanbieden.


De gebruiker gepersonaliseerde diensten aanbieden door deze diensten af ​​te stemmen op hun persoonlijke, geografische profiel, hun voorkeuren en smaak.


Bepaal gebruikerstypes, segmentatie en profielen, en bied, beheer, breid uit en verbeter diensten en/of producten door producten te analyseren die interessant zijn voor gebruikers.


Toon redactionele of commerciële informatie afgestemd op het beoogde profiel op basis van de interesse van de gebruiker in producten. Dit profiel kan ook worden verkregen afhankelijk van de geografische locatie van het apparaat of de terminal van waaruit de producten worden bekeken; u zal echter altijd om voorafgaande en specifieke toestemming worden gevraagd om dergelijke informatie te verwerken.


Ontwikkeling van nieuwe diensten die voor u interessant kunnen zijn.
3. Welke rechtsgrond legitimeert de verwerking van persoonsgegevens? Dat wil zeggen, onder welke voorwaarde mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?


De rechtsgrond die ons het recht geeft om gegevens te verwerken kan verschillen: in sommige gevallen kan het de toestemming van de betrokken partijen zijn, in andere gevallen kan het de nakoming van een wettelijke verplichting van onze kant zijn, in andere gevallen kan het de uitvoering van een contract en/of zakelijke relatie of in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke.


Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, wordt dit opgevat als een ondubbelzinnige toezegging, aangezien deze bijdrage een duidelijke positieve handeling van uw kant is die die toestemming aantoont.
4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?


De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de wettelijke basis voor gegevensverwerking in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, evenals om mogelijke verplichtingen vast te stellen die in verband met dit doel kunnen ontstaan ​​en gegevensverwerking.
5. Wie kan de cessionaris of ontvanger van uw persoonsgegevens zijn?


Als u uw toestemming hebt gegeven, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de bedrijven van de Bunzl-groep (http://www.bunzlspain.com/). In andere gevallen zal het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens aan derden over te dragen om de gevraagde dienst te verlenen, zoals transport- en bezorgbedrijven. Evenzo kunnen de gegevens, indien nodig, worden overgedragen of meegedeeld aan banken voor inningen of betalingen, evenals op verzoek van overheidsdiensten of rechtbanken. De gegevens kunnen worden overgedragen aan andere verkopers van de Groep wiens activiteiten verband houden met het gekochte product.
6. Internationale overschrijvingen


De persoonsgegevens die we verzamelen, bevinden zich in Spanje en in ieder geval binnen de Europese Economische Ruimte, aangezien EMS BEAUTY en andere bedrijven van de Bunzl-groep aanwezig zijn in andere Europese landen.


In sommige gevallen maken we gebruik van cloud computing-services in de Verenigde Staten met internationale gegevensoverdracht. In deze gevallen zijn passende maatregelen gegarandeerd om uw gegevens te beschermen.


activiteiten, waarover u meer informatie kunt krijgen door te schrijven naar.
7. Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

zijn?


Om het recht op toegang, rectificatie, afschaffing, beperking of, indien van toepassing, bezwaar uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij: Carrer del corretger 117, Parque Empresarial Táctica, 46980 Paterna (Valencia - Spanje) of, indien del case, door een verzoek te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming.


Het verzoek moet specificeren aan welke van deze rechten moet worden voldaan en moet op zijn beurt een fotokopie van een identiteitskaart of een gelijkwaardig identificatiedocument tonen of, indien verzonden, bijvoegen. Als u handelt via een vertegenwoordiger, wettelijk of vrijwillig, moet u ook een bewijs van die vertegenwoordiging en een identiteitsbewijs overleggen.


Als je geen e-mails van EMS BEAUTY, S.L.U. wilt ontvangen, stuur dan gewoon een bericht met je e-mailadres en dat je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief.


U kunt in ieder geval een klacht indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (https://www.aepd.es/).
8. Beveiligingsmaatregelen voor gegevensverwerking.


Ten slotte moet worden opgemerkt dat EMS BEAUTY, S.L.U. technische en organisatorische maatregelen heeft genomen in haar IT-systeem om de wettelijk vereiste beveiliging en vertrouwelijkheid van opgeslagen gegevens te waarborgen, waardoor wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang wordt voorkomen; rekening houdend met de techniek, de kosten van de toepassing en de aard, omvang, context en doelen van de behandeling, evenals de waarschijnlijkheid van risico- en ernstvariabelen die verband houden met elk van de behandelingen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar:
EMS Schoonheid


PERSOONLIJKE GEGEVENS


Maatschappelijke zetel CORCIANO (PG) VIA 4


DAYS OF NAPELS 3 ZIP 06073


PEC-adres emsbeauty@pec.it


REA-nummer PG - 305957


Fiscaal nummer en registratienummer in het handelsregister 03672880543


Rechtsvorm naamloze vennootschap: vereenvoudigd